Fertivend

O NAS
Firma Fertivend Sp. z o.o. obecna
jest na polskim rynku rolnym od
2014 roku.
Podstawową działalnością naszej Spółki
jest bezpośrednia sprzedaż nawozów
mineralnych. Posiadamy szeroką wiedzę
oraz doświadczenie w tym zakresie,jak
również niezbędne koncesje i
pozwolenia.

Przez okres swojej działalności
Fertivend nawiązał współpracę z
największymi firmami dystrybucyjnymi
w kraju, dostarczając im produkty
najwyższej jakości.
statek
W ofercie Fertivend Sp. z o.o. znajdują się
najwyższej jakości nawozy mineralne
pochodzące od renomowanych
producentów:

- nawozy azotowe,
- nawozy wieloskładnikowe,
- nawozy fosforowe.
OFERTA

Fertivend Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 30
02-697 Warszawa


tel.(0-22) 244 12 03


office@fertivend.pl

KONTAKT
tir

Formularz kontaktowy

WYŚLIJ
KRS 0000515945 * NIP 5252590972 * REGON 14732027 *
RODO

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, które przekazujemy Państwu w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO.

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest FERIVEND Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa.

Administrator zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzania danych.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: office@fertivend.pl, telefonicznie pod numerem: 22 244 12 02, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  • podjęcia na Państwa żądanie, działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem na podstawie art 6 ust. 1 lit b RODO

  • zawarcia i wykonania umowy sprzedażny (w tym dokonania ryzyka transakcji handlowej) – art 6 ust. 1 lit b RODO,

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust . 1 lit. c RODO,

  • prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Państwem a FERTIVEND Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust .1 lit. f RODO,

  • sprzedaży naszych produktów i usług – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Państwem a FERTIVEND Sp. z o.o. (tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby przedstawić Państwu inne oferty. Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Państwa dane do celów marketingowych także wtedy, gdy zakończy się umowa między Państwem a nami. art 6 ust. 1 lit a RODO,

  • dochodzenia naszych roszczeń – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń; art 6 ust. 1 lit f RODO.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów prawa (kodeksu cywilnego, prawa podatkowego), a także przez okres 5-ciu lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie zostaną one anonimizowane, bądź usunięte.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez FERTIVEND Sp. z o.o do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym FERTIVEND Sp. z o.o zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych ( na podstawie zawartej umowy powierzenia - podmioty przetwarzające, np. podmioty prowadzące obsługą prawną, księgową) oraz spółki współpracujące z Administratorem.

Przekazywanie danych poza EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przekazywane w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych opraw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o stosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

W trakcie relacji z Państwem zasadniczo nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz do przygotowania oferty. Ponadto przekazywanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania i utrzymania z Państwem relacji, chyba że przed zgromadzeniem danych lub w chwili ich gromadzenia zostanie ustalone inaczej. Bez uzyskania tych danych nie bylibyśmy w stanie nawiązać i utrzymać stosownych relacji z Państwem. W przypadku gromadzenia dodatkowych danych wskażemy, czy przekazywanie takich informacji odbywa się na podstawie obowiązku prawnego lub umownego bądź jest niezbędne do realizacji umowy. Zwykle wskazujemy informacje, które mogą być podawane opcjonalnie jako informacje, które nie wynikają z obowiązku prawnego lub umownego i nie są niezbędne do realizacji umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dowolne.

Informacja o procedurze zgłoszenia wniosku w sprawie danych osobowych

Wniosek dotyczący Państwa danych osobowych obejmujący realizację powyższych uprawnień prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . We wniosku prosimy o podanie danych kontaktowych do Państwa w celu przekazania odpowiedzi na wniosek. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie miesiąca od jego wpływu do FERTIVEND Sp. z o.o.. Z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę żądań w nim zawartych, termin miesięczny może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostaną Państwo poinformowani. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. W razie jednak, gdy żądanie zawarte we wniosku jest nieuzasadnione lub powtarzane często, FERTIVEND Sp. z o.o. może nałożyć na Państwa uzasadnioną opłatę obejmującą koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, w tym przeprowadzeniem wnioskowanych operacji na danych osobowych.